Nut's Benefit

ถั่วทุกๆชนิดมีค่าในตัวมันเองถ้าเราเลือกกินที่เหมาะสมกับทั้งเพศและวัย คุณค่าของพืชตระกูลถั่วคงไม่สามารถบรรยายได้หมดเราจึงนำเสนอในสิ่งสำคัญโดยจำแนกตามประเภทดังนี้

ถั่วลิสง

  ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถช่วยเรื่องอายุ จนได้รับสมญานามว่า “พืชอายุวัฒนะ” ถั่วลิสงมีโปรตีนสูงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์จะเป็นร...